Polityka Prywatności – RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” aktualne będą

poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana

danych osobowych:

Pkt.1.

Administratorem danych jest: V-TECH s.c. MARCIN i M. KASPRZYK

Pkt.2.

Dane kontaktowe administratora danych: V-TECH s.c. MARCIN i M. KASPRZYK, ul. Serwisowa 3,  50-090 Długołęka

numer telefonu: V-TECH  +48 71 315 11 03, +48 602 511 351

Pkt.3.

W związku z łączącą Panią/Pana z V-TECH s.c. umową przetwarzamy Pani/Pana

dane osobowe w następujących celach:

1) podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia

umowy z V-TECH s.c. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) realizacji zawartej z V-TECH s.c. umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1

lit. b) RODO),

3) zarządzanie ryzykiem wystąpienia opóźnienia w spłacie, po

wygaśnięciu zawartej z V-TECH s.c. umowy (podstawa prawna: art. 66 ust. 1

lit. a) RODO,

4) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na V-TECH s.c. w związku z

prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

5) marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez V-TECH s.c.

(podstawa prawna: art. 6. Ust. 1 lit. a) RODO),

6) dochodzenia należności i obrony przed roszczeniami (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

7) wewnętrznych celów administracyjnych V-TECH s.c., w tym statystyki i

raportowania wewnętrznego V-TECH s.c. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit

f) RODO).

Pkt.4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub

kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych

osobowych mogą być:

a) biuro rachunkowe prowadzące księgowość V-TECH s.c.,

b) doradcy podatkowi i prawni,

c) biura informacji gospodarczej,

d) banki, instytucje kredytowe i inne podmioty upoważnione do odbioru

Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

pozostałe podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w

imieniu V-TECH s.c. na podstawie zawartej z V-TECH s.c. umowy powierzenia

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pkt.5.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do

realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:

a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z V-TECH s.c. umowy,

przez okres do zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres

oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia

ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody

na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej

zgody,

b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na  V-TECH s.c. w

związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez

okres do czasu wypełnienia tych obowiązków,

c) w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych

przez V-TECH s.c., przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na

takowe przetwarzanie,

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do

czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów V-TECH s.c. stanowiących

podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana

sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Pkt.6.

W związku z przetwarzaniem przez V-TECH s.c. Pani/Pana danych osobowych

przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

- prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 RODO

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na

podstawie art. 21 RODO,

- prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

Pkt.7.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pkt.8.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez V-TECH s.c. Pani/Pana danych

osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

Pkt.9.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu

zawarcia i realizacji umowy z V-TECH s.c., podanie przez Pana/Panią danych

osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma

charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych

będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z V-TECH s.c.

Pkt.10.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie

internetowej w zakładce Polityka Prywatności